06-48685036       info@btbtilburg.nl

Privacybeleid

Back to Basic Tilburg (hierna BTB), vindt het belangrijk dat het voor jou duidelijk is welke persoonlijke gegevens worden verzameld en op welke manier deze gebruikt worden. Daarom houden wij ons aan de Nederlandse privacywetgeving, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
BTB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid is toepasselijk op alle persoonlijke gegevens die BTB ontvangt en verwerkt van cliënten en de bezoekers van de website. In het privacyreglement worden uitgangspunten en eisen gesteld die van belang zijn bij het opslaan, verlenen en behouden van persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke  gegevens van cliënten op deze website (zoals referenties en foto’s) zijn uitsluitend gepubliceerd, nadat de betreffende cliënten hier nadrukkelijk toestemming tot hebben verleend. Wij adviseren je om het Privacybeleid grondig door te lezen en eventueel te bewaren voor je eigen administratie. 

Contactgegevens
Back to Basic Tilburg
06/48 68 50 36
info@btbtilburg.nl

Persoonlijke gegevens die wij verwerken
BTB verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gezondheid
 • Psychische documentatie
 • Strafrechtelijk verleden

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
BTB verzamelt niet meer persoonlijke gegevens dan nodig is voor een passende dienstverlening. Mocht je bepaalde persoonlijke gegevens niet willen delen, dan kan dat tot gevolg hebben dat BTB de (gevraagde) diensten niet kan leveren.

BTB verwerkt jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:

 • Zodat we je kunnen bellen of e-mailen mocht dit nodig zijn om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het sturen van relevante mails, gericht op de overeenkomst en/of diensten
 • Het kunnen aanbieden/ leveren van passende individuele begeleiding en dagbesteding
 • Dienstlevering: door het aangaan van een zorgovereenkomst verzamelt en gebruikt BTB de benodigde persoonlijke gegevens. Met als doel om een aanbod te doen, het tot stand komen en uitvoeren van een overeenkomst en/of het geven van een advies
 • Het is van belang ter bescherming van jouw gezondheid
 • Het is van belang voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming
BTB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BTB) tussen zit

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BTB bewaart je persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. BTB hanteert een termijn van 1 jaar na afloop van de zorgovereenkomst. Vervolgens worden de persoonlijke gegevens vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven.

Mocht een ander bewaartermijn worden voorgeschreven, dan zal BTB zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. In dat geval worden alleen specifieke persoonlijke gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

Zodra de bewaartermijn van de gegevens is verstreken, worden de desbetreffende medische persoonlijke gegevens verwijderd, dit binnen een termijn van 90 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
BTB deelt je persoonlijke gegevens uitsluitend als dit:

 • Noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of de levering van de diensten
 • Je hiervoor toestemming hebt gegeven
 • Dient te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BTB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BTB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BTB gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Bij BTB heb je de volgende rechten:

 • Het inzien van je persoonlijke gegevens
 • Het corrigeren en/of verwijderen van je persoonlijke gegevens.
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
 • Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@btbtilburg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BTB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo maken wij gebruik van:

 • Up to date beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Gesloten opbergruimtes

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@btbtilburg.nl

Klachtenrecht
BTB wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassingen en inwerkingtreding van dit privacybeleid
Aanpassingen aan dit beleid worden aangebracht door BTB.

 • Dit beleid is per 1 augustus 2020 in werking getreden.